నిడమర్రు నుంచి న్యూయార్క్ వరకూ..

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని పెదనిండ్రకొలను గ్రామం నుంచి న్యూయార్క్ దాకా వెళ్లడమే కాదు; అక్కడి, ఇక్కడి సంగతులను కథలు కట్టి మనముందుంచాడు.